ข่าวสาร-กิจกรรม

โครงการมอบทุนการศึกษาแก่บุตรหลานพนักงาน

วันพฤหัสบดี 28 มีนาคม 2562

13 มีนาคม 2562 ซีพี-เมจิ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาบุตรหลานพนักงาน ซีพี-เมจิ นำโดยคุณวิวัฒน์ ภูมิพิทักษ์กุล รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ร่วมกับศูนย์การเรียนปัญญาภิวัฒน์ คุณวัฒนะ เผือกเสริฐ มอบทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานพนักงาน คู่ค้า จำนวนทั้งสิ้น 8 ทุน อันเป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพนักงาน อีกทั้งยังเป็นการสร้างบุคลากรของชาติให้เป็นคนเก่ง คนดี เป็นกำลังหลักในการ พัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ประเทศชาติ ให้มีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนสืบไป