ข่าวสาร-กิจกรรม

มูลนิธิโสสะ

วันพฤหัสบดี 24 สิงหาคม 2560

ซีพี-เมจิ ร่วมรณรงค์ “วันดื่มนมโลก” พร้อมสานต่อกิจกรรม CSR “ดื่มนมให้น้อง” ปีที่ 2 พร้อมมอบผลิตภัณฑ์และทุนการศึกษาให้น้องๆ มูลนิธิโสสะ แห่งประเทศไทยฯ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ที่ผ่านมา บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด โดย คุณชาลินี พูนลาภมงคล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ ได้มอบผลิตภัณฑ์นมพาสเจอไรซ์ตรา เมจิ พร้อมทุนการศึกษา รวมเป็นเงินกว่า 60,000 บาท จากกิจกรรม “ดื่มนมให้น้อง” ให้กับมูลนิธิโสสะ แห่งประเทศไทยฯ จังหวัดเชียงราย โดยมี คุณวิชาญ คำพินิจ ผู้อำนวยการบ้านเด็กโสสะ เชียงราย ตัวแทนของมูลนิธิฯ รับมอบ กิจกรรม “ดื่มนมให้น้อง” เป็นหนึ่งในโครงการ CSR ของซีพี-เมจิ จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ณ โรงงานนมจำลอง เมจิ คิดส์ซาเนีย กรุงเทพฯ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ถึง 11 มิถุนายน 2560 ซึ่งตรงกับวันดื่มนมโลกในวันที่ 1 มิถุนายน 2560 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนไทย มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ ผ่านการบริโภคนม และยังได้ส่งมอบโอกาสการมีสุขภาพดีต่อเด็กๆ ที่ด้อยโอกาสกว่า เพื่อให้ทุกคนในสังคมมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีได้ ตามจุดยืนของบริษัทที่ว่า “ชีวิตดี มีได้ทุกวัน” โดยเปิดโอกาสให้น้องๆ ที่เข้ามาเยี่ยมชมโรงงานนมจำลอง ได้ร่วมสนุกโดยการแปะฉลากผลิตภัณฑ์นมพาสเจอร์ไรซ์ตรา เมจิ บนกระดานกิจกรรมหน้าโรงงานนมจำลองของ ซีพี-เมจิ ให้ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อนำเงินที่ได้ไปมอบให้แก่มูลนิธิโสสะ แห่งประเทศไทยฯ ต่อไป