ข่าวสาร-กิจกรรม

ขอแสดงความยินดี!! กับผู้โชคดีกิจกรรม ซีพี-เมจิ ครบครบ 30 ปี ครั้งที่ 3 และรางวัลพิเศษ

วันอังคาร 3 ธันวาคม 2562

ร่วมฉลอง “ซีพี-เมจิครบรอบ 30 ปี” คืนกำไรให้ลูกค้ากับรางวัลมากมายกว่า 300 รางวัล รวมมูลค่า 846,000 บาท เพียงเป็นสมาชิก ALL member และซื้อสินค้ากลุ่มซีพี-เมจิ ที่ 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม 2562 – 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 23.59 น.

 

   ครั้งที่ 3 : 14 พ.ย.- 23 พ.ย. 2562 และรางวัลพิเศษ  

1). คะแนน 30,000,000 แต้ม มูลค่ารางวัลละ 300,000 บาท รวม  รางวัล มูลค่ารวม 300,000 บาท 

1. คุณนิภาพร

 

2). คะแนน 3,000,000 แต้ม มูลค่ารางวัลละ 30,000 บาท รวม 2 รางวัล มูลค่ารวม 60,000 บาท 

1. คุณพรรษมล

2. คุณวราภรณ์

 

3). คะแนน 300,000 แต้ม มูลค่ารางวัลละ 3,000 บาท 10 รางวัล มูลค่า 30,000 บาท

1. คุณปนัดดา

2. คุณนิตยา

3. คุณขวัญเรือน

4. คุณวิมุต

5. คุณสรพัฒน์

6. คุณเกษศิรินทร์

7. คุณเกรียงไกร

8. คุณรับดาว

9. คุณสุภาภรณ์

10. คุณพรรณนิภา

 

4). คะแนน 30,000 แต้ม มูลค่ารางวัลละ 300 บาท 100 รางวัล มูลค่า 30,000 บาท

1. คุณรพีพงศ์

2. คุณฐิตา

3. คุณภูกิจ

4. คุณกมลภัทร

5. คุณบุญทิน

6. คุณบาลือกิส

7. คุณออด

8. คุณชลสินธุ์

9. คุณภัทรเดช

10. คุณสุกัญญา

11. คุณใจรักษ์

12. คุณวันเพ็ญ

13. คุณทิพาพร

14. คุณสุนีย์

15. คุณปิยพรรณ

16. คุณกัลยา

17. คุณมยุรีย์

18. คุณพรพรรณ

19. คุณปวีณา

20. คุณดนุพนธ์

21. คุณจอมมณี

22. คุณนงเยาว์

23. คุณธัญพร

24. คุณนุชนารถ

25. คุณจุฑามาศ

26. คุณณัฐวัสส์

27. คุณพจนา

28. คุณสุพรรณ์

29. คุณสุพัตรา

30. คุณพิมพร

31. คุณพัศวีร์

32. คุณอนัญญา

33. คุณคุณจิรภัทร์

34. คุณคุณกฤชาพัศ

35. คุณวันทนา

36. คุณกิตติพงษ์

37. คุณส่งเสริม

38. คุณอลิสา

39. คุณโชติญา

40. คุณชัยวัฒน์

41. คุณกัลยนัทธ์

42. คุณมนะ

43. คุณธนภพ

44. คุณประสบการณ์

45. คุณยุทธเดช

46. คุณรณยุทธ

47. คุณปนัดดา

48. คุณฮาฟิซ

49. คุณณัฐธิดา

50. คุณธนูศิลป

51. คุณสุภัค

52. คุณเปรมกมล

53. คุณโรจนศักดิ์

54. คุณโศริยา

55. คุณธวัชชัย

56. คุณจิตสุภา

57. คุณวราภรณ์

58. คุณวีระชัย

59. คุณอรพรรณ

60. คุณกัญชลิกา

61. คุณสำรวย

62. คุณประกายรัตน์

63. คุณมยุรี

64. คุณหฤษฎ์

65. คุณอรัญญา

66. คุณศรีศุภคณิชา

67. คุณชมภูกุล

68. คุณสุภัคทรา

69. คุณลดาวัลย์

70. คุณกัญญาวีร์

71. คุณน้ำฝน

72. คุณสรรค์

73. คุณอัศวพล

74. คุณฆอเล็ด

75. คุณประไพ

76. คุณสุธาทิพย์

77. คุณณัฐกฤตา

78. คุณชนันท์ธิดา

79. คุณวิทยา

80. คุณฉัตรชัย

81. คุณวีรวัฒน์

82. คุณกมลวรรณ

83. คุณปิยรัตน์

84. คุณเพชรรัตน์

85. คุณกฤษดา

86. คุณนันทวัน

87. คุณลลิดา

88. คุณชัญญา

89. คุณเสาวลักษณ์

90. คุณกามีละห์

91. คุณวรกฤตย์

92. คุณฉัตรชัย

93. คุณเหลี่ยม

94. คุณเมือง

95. คุณกิตศิญา

96. คุณภริตพร

97. คุณสิรินญา

98. คุณบุญเรือน

99. คุณขนิษฐา

100. คุณไชโย

 

 

    ขั้นตอนการรับของรางวัล ครั้งที่ 3    

1. สำหรับผู้โชคดี จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับอีกครั้ง และได้รับคะแนนตามรอบของ ALL Member หลังจากยืนยันตัวตน ภายใน 7 วัน ซึ่งการยืนยันตัวตนประกอบไปด้วย 

- การส่งสำเนาบัตรประชาชน

- ชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% 

- หลังจากยืนยันตัวตน ผู้โชคดีจะได้รับคะแนน ALL Member ภายในวันที่ 19 ธันวาคม 2562

หากผู้โชคดีไม่สามารถติดต่อได้และ / หรือ ไม่ติดต่อกลับภายใน 7 วัน นับจากวันที่ประกาศผล ถือว่าสละสิทธิ์ของรางวัลดังกล่าว ผู้โชคดีสามารถติดต่อขอรับของรางวัลได้ที่ บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด เบอร์โทร 02-591-9800

2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ที่มีมูลค่าของรางวัลตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป.101/2544 และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่นอกเหนือจากรางวัลดังกล่าวเอง

3. ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถ แลก ทอน เปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิให้กับบุคคลภายนอก  หรือนิติบุคคลอื่นได้ไม่ว่ากรณีใด รวมทั้งไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบเเต่อย่างใด

 

   ครั้งที่ 4 : รางวัลพิเศษ  

1). ทองคำหนัก 3 บาท จำนวน 3 รางวัล 

1. คุณวิลาวัณย์

2. คุณนันทวัน

3. คุณนิชกานต์

 

    ขั้นตอนการรับของรางวัล รางวัลพิเศษ    

1.สำหรับผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลทองคำ จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับอีกครั้ง โดยผู้โชคดีต้องยืนยันตัวตนประกอบไปด้วย 

- สำเนาบัตรประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด

- Application 7-Eleven TH ที่มีการลงทะเบียนสมาชิก ALL member เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมหมายเลขสมาชิก ALL member (สามารถดูได้ที่ข้อมูลส่วนตัวบน Application 7-Eleven TH) ที่มีรหัสถูกต้องตรงกับหมายเลขที่ประกาศ เป็นหลักฐานในการรับของรางวัลด้วยตนเอง

- ชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% จากมูลค่าของรางวัล

2.ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ที่มีมูลค่าของรางวัลตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป.101/2544 และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่นอกเหนือจากรางวัลดังกล่าวเอง

3. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องติดต่อขอรับรางวัลที่บริษัท บริษัท ซีพี-เมจิ จำกัด โทร 02-664-5291 ที่อยู่ : 1 อาคารซีพีทาวเวอร์ 2  ชั้น 30 ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00น. ตามวันเวลาที่นัดหมาย มิฉะนั้น จะถือว่าสละสิทธิ์จากรางวัลดังกล่าว และทางบริษัทฯ จะทำการติดต่อผู้โชคดีสำรองถัดไป

4. ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถ แลก ทอน เปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิให้กับบุคคลภายนอก  หรือนิติบุคคลอื่นได้ไม่ว่ากรณีใด รวมทั้งไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบเเต่อย่างใด