ข่าวสาร-กิจกรรม

ขอแสดงความยินดี!! กับผู้โชคดีกิจกรรม ซีพี-เมจิ ครบครบ 30 ปี ครั้งที่ 1

วันพฤหัสบดี 7 พฤศจิกายน 2562

ร่วมฉลอง “ซีพี-เมจิครบรอบ 30 ปี” คืนกำไรให้ลูกค้ากับรางวัลมากมายกว่า 300 รางวัล รวมมูลค่า 846,000 บาท เพียงเป็นสมาชิก ALL member และซื้อสินค้ากลุ่มซีพี-เมจิ ที่ 7-Eleven ทุกสาขาทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 24 ตุลาคม 2562 – 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 23.59น.

 

   ครั้งที่ 1 : 24 ต.ค.-30 ต.ค. 2562   

1). คะแนน 3,000,000 แต้ม มูลค่ารางวัลละ 30,000 บาท รวม 1 รางวัล มูลค่ารวม 30,000 บาท 

1. คุณณภาภัช มานะจิตต์ 

 

2). คะแนน 300,000 แต้ม มูลค่ารางวัลละ 3,000 บาท 10 รางวัล มูลค่า 30,000 บาท

1. คุณสุพจน์ จันทร์สา 

2. คุณปรุฬห์ สุเมธเมธาชัย  

3. คุณกมลศรี ไพรพฤกษ์ 

4. คุณจริยา ธงไชย 

5. คุณวิภานันท์ ทันวัน 

6. คุณเผชิญสุข แก้วไทรนันท์ 

7. คุณกัญญพัชร ทวีคูณ 

8. คุณศรยา วงษ์ศรยา 

9. คุณสุทธิลักษณ์ รุ่งสุวรรณ 

10. คุณวิไลพร ประภาการ 

 

3). คะแนน 30,000 แต้ม มูลค่ารางวัลละ 300 บาท 100 รางวัล มูลค่า 30,000 บาท

1. คุณนันท์นภัส สวรรค์นพจินดา

2. คุณอุทร ม่วงศรี 

3. คุณปีณิต อุตศรี 

4. คุณปัญญานารถ กองแก้ว 

5. คุณปรียาภรณ์ ฟักชื่น 

6. คุณวิฑูรย์ เปรมปรีด์ 

7. คุณไซตง บาดง 

8. คุณนิพาพร วงษ์บุญส่ง 

9. คุณสุปราณี บุญสโตร์ 

10. คุณสุธี รองทรัพย์ 

11. คุณนันทกา อุบลเขียว 

12. คุณปิยภรณ์ ยูงทอง 

13. คุณสรรพลักษณ์ ภิระบรรณ์ 

14. คุณปภังกร สีจ๊ะแปง 

15. คุณสุประวีณ์ จริยธัญรัตน์ 

16. คุณศิรินภา แสงสุขสว่าง 

17. คุณนิลาวรรณ วงค์โพธิ์ศรี 

18. คุณอัจจิมา องอาจ 

19. คุณสุภาภรณ์ แก้วคำ 

20. คุณสิทธิพล พรชัย 

21. คุณปิญชาน์ สมภักดี

22. คุณปิยกรณ์ ศรีอาจ  

23. คุณวรัทยา สุนันต๊ะ 

24. คุณพงษ์ศักดิ์ ศรีประเสริฐ 

25. คุณสมฤทัย เหลือสง่า

26. คุณสหรัฐ มอร์เตโร 

27. คุณสุทธิชัย เทียมสมชาติ 

28. คุณศสิรินทร์ เกาะกากลาง  

29. คุณสุนิสา วิเศษวิสัย  

30. คุณไซนับ หะยะ 

31. คุณกรผกา เพ็ชร์แย้ม 

32. คุณเมตตา ใสสี

33. คุณนริศรา หอมเดิม 

34. คุณดวงเดือน จงจิตต์ 

35. คุณสุทิมา ประสิทธิ์ตราไพศาล 

36. คุณภูริภัทร ภัทราพรนันท์  

37. คุณวรรณนภา กองตา 

38. คุณคำนวณ ช่วยประสาทวัฒนา  

39. คุณกาญจนา โฉลกเหมาะ 

40. คุณพีรพัฒน์ คชสวัสดิ์  

41. คุณพรทิพย์ แก้วกองทรัพย์

42. คุณศุภชัย จิวะพันธุ์ชัย 

43. คุณจารุวรรณ พ่วงภิญโญ  

44. คุณจิราวรรณ จำปาทอง 

45. คุณธัญญธร ประชันกาญจนา  

46. คุณพิชญา บุญสัมพุทธ 

47. คุณบุญเกียรติ น้ำแก้ว 

48. คุณศศิธร จันทร์สว่าง  

49. คุณนพรัตน์ ง้าวไข่น้ำ  

50. คุณวงษ์ดาว พลัดพูลผล  

51. คุณชื่นจิตต์ สาระกูล 

52. คุณฐาพล เพ็ชรภูมี  

53. คุณณัฐกฤตา กันทะวัง 

54. คุณมาลี ไชโย  

55. คุณนฤมล สินเจิมศิริ 

56. คุณเอกศิษฏ์ เจริญธันยบูรณ์  

57. คุณพิศาล อักษร 

58. คุณนิสิต ธเนศนิตย์

59. คุณอมรรัตน์ บุญมาปะ  

60. คุณกลรัตน์ สุขใส 

61. คุณลัทธพล ทองปิ่น 

62. คุณไฉไล แม้นสกุล

63. คุณปรมาพร เรืออาจ

64. คุณพัชรนันท์ ลิ้มสัมฤทธิ์นิภา

65. คุณสมพร น่าชม

66. คุณบุณยภา ปุงบางกะดี่

67. คุณทานตะวัน แย้มบุญเรือง

68. คุณจันทณา ฮะทะโชติ

69. คุณปราณี โปเบะ

70. คุณภูริพันธ์ แก้วชำนาญ

71. คุณอรพรรณ อ้วนคำจันทร์

72. คุณละมัย สิงหาร

73. คุณกริยากร ธิวะโต

74. คุณพินิจ ศรีสุวรรณ์

75. คุณเศรษฐกานต์ ทองปาน

76. คุณวรมนพรรณ ทองศรีโชติช่วง

77. คุณจิตติมา โคตรสมบัติ

78. คุณอังคนา ศรีชัยยา

79. คุณพัชรภรณ์ ชนะชาญ

80. คุณปุณยวีร์ บำรุงศรี

81. คุณวีระพันธ์ สุทธิเพชร

82. คุณเกริยา ภูมิมาลา

83. คุณสลักจิตร พวงพุฒิ

84. คุณจักร์เพชร คงทา

85. คุณรัชพล มาตรชัยสิงห์

86. คุณเฉลิมศรี เตริยาภิรมย์

87. คุณสุรัตนา บางศิริ

88. คุณเหยียน ไท่ เจี่ยน

89. คุณบูรพา สายบัว

90. คุณนฤมล ศรประดิษฐ์

91. คุณรจนา นวลจันทร์

92. คุณสิริพร สอนชิต

93. คุณธนกร ทองชาวนา

94. คุณโสภิต เตียมพานิช

95. คุณสาสิริยา สืบแสงสิรีโชค

96. คุณภีม ศรีจำลอง

97. คุณจรินทร์ทิพย์ บินกาซัน

98. คุณภัทรภร ชีวเกษมกุล

99. คุณจริยา บุญภัทรรักษา

100. คุณสุภาวดี อรบุตร

 

    ขั้นตอนการรับของรางวัล ครั้งที่ 1     

1. สำหรับผู้โชคดี จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับอีกครั้ง และได้รับคะแนนตามรอบของ ALL Member หลังจากยืนยันตัวตน ภายใน 7 วัน ซึ่งการยืนยันตัวตนประกอบไปด้วย 

- การส่งสำเนาบัตรประชาชน

- ชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% 

- หลังจากยืนยันตัวตน ผู้โชคดีจะได้รับคะแนน ALL Member ภายในวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562

หากผู้โชคดีไม่สามารถติดต่อได้และ / หรือ ไม่ติดต่อกลับภายใน 7 วัน นับจากวันที่ประกาศผล ถือว่าสละสิทธิ์ของรางวัลดังกล่าว ผู้โชคดีสามารถติดต่อขอรับของรางวัลได้ที่ บริษัท ลัคกี้วันกรุ๊ป จำกัด เบอร์โทร 02-591-9800

2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ที่มีมูลค่าของรางวัลตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป.101/2544 และค่าใช้จ่ายอื่นใดที่นอกเหนือจากรางวัลดังกล่าวเอง

3. ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถ แลก ทอน เปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิให้กับบุคคลภายนอก  หรือนิติบุคคลอื่นได้ไม่ว่ากรณีใด รวมทั้งไม่มีการจ่ายเงินเป็นส่วนประกอบเเต่อย่างใด